Bewust ontwikkelen voor mens en organisatie

Algemene voorwaarden Sorera

Praktijk: Sorera
Praktijkhouder: Katinka Stienen
Praktijkadres: Minervastraat 45, 4007 LK, Tiel

Artikel 1 Toepasselijkheid

De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden, behandelovereenkomsten, begeleiding, offertes, dienstverlening of overeenkomsten tussen Sorera en opdrachtgever c.q. (cliënten) en hun rechtsopvolgers.

Artikel 2 Annuleringsvoorwaarden

2.1 Afspraken moeten uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van de afspraak worden geannuleerd. Bij niet annuleren en bij annuleringen binnen 24 uur voor de afspraak is Sorera gerechtigd de gereserveerde tijd bij de opdrachtgever c.q. cliënt in rekening te brengen, voor maximaal een bedrag ter hoogte van het tarief voor de geplande afspraak.
2.2 Bij behandeling in de Generalistische basis GGZ en in de Specialistische GGZ is het tarief voor een niet tijdig of niet geannuleerde de afspraak maximaal €95. Dit bedrag wordt afzonderlijk gefactureerd en komt niet in aanmerking voor vergoeding door de zorgverzekeraar. De geplande minuten worden niet meegerekend in de totale looptijd van de behandeling.

Artikel 3 Betalingsvoorwaarden

3.1 Facturen dienen binnen 30 dagen na de datum van de factuur te zijn betaald. Indien het verschuldigde bedrag niet binnen 30 dagen na de factuurdatum is betaald, volgt er een betalingsherinnering. Hiermee krijgt de opdrachtgever c.q. cliënt een laatste gelegenheid om de factuur zonder ophoging van kosten binnen 14 dagen te betalen.
3.2 Voldoet de opdrachtgever c.q. cliënt binnen 14 dagen na de datum van de betalingsherinnering niet aan zijn/haar verplichtingen, dan is Sorera zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren. Alle buitengerechtelijke incassokosten verband houdende met de invordering van de gedeclareerde bedragen komen ten laste van de patiënt. De buitengerechtelijke incassokosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van de hoofdsom met een minimum van € 25.
3.3 Bij betalingsachterstand is Sorera gerechtigd de afgesproken diensten op te schorten totdat de opdrachtgever c.q. cliënt aan zijn/haar betalingsverplichtingen heeft voldaan, dan wel de afgesproken diensten volledig te stoppen.

Artikel 4 Vergoeding en declaratie (alleen van toepassing op behandeling in de Generalistische basis GGZ en de Specialistische GGZ)

4.1 De kosten voor de behandeling worden gefactureerd aan de cliënt en de cliënt heeft betalingsverplichting aan Sorera conform de algemene voorwaarden.
4.2 De behandeling wordt niet per gesprek gefactureerd, maar per behandeling (uitzondering is behandeling die niet vergoed wordt door de zorgverzekering, het OVP). Als een behandeling langer dan een jaar duurt, wordt aan het einde van elk behandeljaar een factuur opgesteld. De factuur voldoet aan de eisen zoals die zijn opgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA).
4.3 De vergoeding van de behandeling is een zaak tussen de cliënt en diens zorgverzekeringsmaatschappij. Sorera kan ondersteunen door middel van het verstrekken van de bij Sorera bekende informatie. Aan door Sorera verstrekte informatie omtrent vergoedingen en declaratie kunnen geen rechten worden ontleend. De informatie kan door de cliënt zelf worden geverifieerd bij diens zorgverzekeringsmaatschappij.

Artikel 5 Tarieven en prijsverhogingen

5.1 Bij overeenkomsten waarin een duidelijke termijn of einddatum is afgesproken, zijn de tarieven uit de overeenkomst geldig gedurende de volledige termijn. Bij een nieuwe termijn, worden de tarieven opnieuw vastgesteld.
5.2 Bij overeenkomsten of werkzaamheden (buiten de Geestelijke Gezondheidszorg) waarvoor geen einddatum is afgesproken, worden per 1 januari van elk jaar, de tarieven opnieuw vastgesteld. Indien de opdrachtgever c.q. cliënt niet akkoord is met eventuele nieuwe tarieven kan om die reden de verdere samenwerking worden stop gezet. De opdrachtgever c.q. cliënt kan niet eisen dat de werkzaamheden worden voortgezet tegen het voorheen geldende tarief.
5.3 Tarieven voor behandeling in de geestelijke gezondheidszorg worden gebaseerd op de door de Nederlandse Zorgautoriteit vastgestelde maximum tarieven. Deze tarieven kunnen per 1 januari van elk jaar gewijzigd worden en zijn van toepassing op de in dat jaar te starten behandelingen of de in dat jaar te openen vervolg-DBC’s (diagnose behandelcombinatie). De tarieven zijn in te zien op de website van Sorera of op te vragen bij Sorera.

Artikel 6 Offertes, aanbiedingen

6.1 Alle offertes en aanbiedingen van Sorera zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, vervalt de aanbieding altijd na 30 dagen.
6.2 Sorera kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de opdrachtgever c.q. cliënt redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
6.3 Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Sorera daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Sorera anders aangeeft.
6.4 Een samengestelde prijsopgave verplicht Sorera niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

7 Geheimhouding

7.1 Sorera heeft geheimhoudingsplicht jegens derden. Zonder schriftelijke toestemming mag er geen informatie van cliënten of opdrachtgevers worden verstrekt aan derden. Als er wel schriftelijke toestemming is gegeven voor het verstrekken van gegevens aan derden is het aan Sorera om te beoordelen of aan het verzoek tot verstrekken van informatie wordt voldaan. Sorera is hier niet toe verplicht.
7.2 In noodsituaties, bijvoorbeeld wanneer er gevaar dreigt voor iemand (opdrachtgever c.q. cliënt of derden), mag de geheimhouding doorbroken worden.
7.3 Sorera mag wel overleg plegen met collega’s over behandeling of begeleiding, bijvoorbeeld in de vorm van intervisie, zonder toestemming van cliënten of opdrachtgevers. Dit gebeurt anoniem en deze collega’s hebben tevens geheimhoudingsplicht.

Artikel 8 Overmacht

8.1 Sorera is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de opdrachtgever c.q. cliënt indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
8.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Sorera geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Sorera niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Sorera heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Sorera zijn verbintenis had moeten nakomen.
8.3 Voor zover Sorera ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Sorera gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De opdrachtgever c.q. cliënt is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 9 Toepasselijk recht, klachten en geschillen

9.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Sorera partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
9.2 Op werkzaamheden in de Geestelijke gezondheidszorg in het bijzonder (generalistische basis GGZ, specialistische GGZ en het OVP) is onder meer de Wkkgz van toepassing. Voor toepassing hiervan bij klachten en geschillen kan een beroep worden gedaan op de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigd Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP).

Artikel 10 Vindplaats en wijziging algemene voorwaarden

10.1 Deze voorwaarden zijn te vinden op de website van Sorera.
10.2 Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met Sorera, of vanaf het moment dat de opdrachtgever c.q. cliënt op de hoogte is gesteld van wijzigingen in de algemene voorwaarden.
10.3 De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

Heb je vragen?

Bel 085-8769673, mail naar [email protected] of vul het contactformulier in.

Nieuwe cursusdata

Wil je weten wanneer nieuwe activiteiten starten? Ik hou je graag op de hoogte.*

* Ik verstuur de data ongeveer twee keer per jaar.